การดำเนินธุรกิจชุมชนให้ประสบความสำเร็จ

ในปัจจุบันการประกอบธุรกิจชุมชนให้ประสบความสำเร็จได้นั้น เจ้าของธุรกิจชุมชนจำเป็นต้องมีการวางแผนก่อนการดำเนินธุรกิจจริง โดยสามารถนำแนวทางของขั้นตอนการวางแผนเพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชนที่จะนำไปสู่ความสำเร็จที่มีทั้งหมด5 ขั้นตอน มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้

Untitled-1

  1. ศึกษาข้อมูลเพื่อค้นหาความต้องการของตลาด

เจ้าของธุรกิจชุมชนจำเป็นต้องทราบถึง ความต้องการของสินค้าและบริการของตลาดในปัจจุบันเพื่อศึกษาถึงโอกาสและความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจ เพราะชุมชนในแต่ละพื้นที่มีความได้เปรียบทางด้านทรัพยากรที่แตกต่างกัน ดังนั้นเจ้าของธุรกิจชุมชนต้องทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจให้ได้มากที่สุด โดยอาศัยจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ความคิดเห็นจากชาวบ้านในแหล่งชุมชนที่เรามองว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าในอนาคต หรือแหล่งข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ เป็นต้น

  1. เลือกวิธีการผลิตที่เหมาะสม

หลังจากที่เจ้าของธุรกิจชุมชนทราบถึงความต้องการของตลาดแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็จะต้องทราบถึงวิธีการผลิตที่เหมาะสมของธุรกิจของเราตัวอย่างเช่น จำนวนของผู้ที่จะลงมือผลิตมีเท่าไหร่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตมีใครบ้าง เป็นต้น โดยวิธีการนี้เจ้าของธุรกิจชุมชนสามารถอาศัยหลักแนวคิดของปัจจัยการผลิตมาเป็นแนวทางการปฏิบัติได้ซึ่งประกอบด้วย ที่ดิน(Land) ทุนที่ใช้ในการดำเนินงาน (Capital)แรงงาน(Labor) และ ผู้ประกอบการ(Entrepreneur)

  1. กำหนดนโยบายทางการตลาด

ในการประกอบธุรกิจชุมชนที่สำคัญ เจ้าของธุรกิจชุมชนจำเป็นต้องสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยสามารถนำแนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจได้ ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ (Products) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) และด้านการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ซึ่งกลยุทธ์ข้างต้นจะสามารถบอกภาพรวมทางการตลาดของธุรกิจเราได้ว่า สินค้าหรือบริการของเรามีลักษณะเป็นอย่างไร กำหนดราคาขายที่เท่าไหร่ มีการจัดจำหน่ายยังสถานที่ใดบ้าง และมีการส่งเสริมการตลาดด้วยวิธีใดบ้าง

  1. หากลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้เจอ

เจ้าของธุรกิจชุมชนจะต้องทราบว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายลูกค้าที่ทำการซื้อสินค้าหรือบริการของธุรกิจเรา ซึ่งลูกค้าอาจแบ่งเป็น ลูกค้าท้องถิ่น และลูกค้านอกท้องถิ่น ซึ่งเป้าหมายอาจจะขึ้นอยู่กับลักษณะของตัวสินค้าหรือบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าโดยการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายนั้น สามารถแบ่งได้เป็น2 ประเภท ประกอบด้วย ลูกค้าปลีก คือ ลูกค้ารายย่อยที่ซื้อสินค้าเพื่อนำไปบริโภคเองและลูกค้าส่ง คือ ลูกค้าที่ซื้อสินค้าในปริมาณมากเพื่อนำไปขายต่อ

  1. กำหนดรูปแบบในการจัดตั้งธุรกิจที่เหมาะสม

เมื่อเจ้าของธุรกิจชุมชนเจอกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแล้ว ขั้นตอนต่อไปที่จะต้องปฏิบัติก็คือการกำหนดรูปแบบที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนโดยแบ่งเป็น2 กลุ่มดังนี้ กลุ่มที่ไม่เป็นทางการ (Informal Group) คือ ไม่มีการจดทะเบียนตามกรอบกฎหมายใดๆ มีความเป็นอิสระในการดำเนินงาน แต่ไม่สามารถทำนิติกรรมในนามของกลุ่มได้ และกลุ่มที่เป็นทางการ (Formal Group) คือ กลุ่มที่มีการจดทะเบียนตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นในรูปของสหกรณ์ หรือบริษัท จำกัด

  1. นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ

เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนในประเทศเป็นอย่างมาก เจ้าของธุรกิจชุมชนจึงควรจะนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์เพื่อใช้ประโยชน์ในธุรกิจของตนเอง ตัวอย่างเช่น การนำโปรแกรมคำนวณค่าใช้จ่ายแบบสำเร็จรูปเข้ามาช่วยในการดำเนินธุรกิจ การนำสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) เข้ามาช่วยโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้กับธุรกิจของเรา รวมไปถึงการเปิดร้านค้าแบบออนไลน์ เป็นต้น

คณะบริหารธุรกิจ


กุมภาพันธ์ 2018
พฤ อา
« ม.ค.    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728