CID


ระบบตรวจสอบรายชื่อและรหัสนิสิต
สำหรับนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2564

กรุณากรอกหมายเลขบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบรายชื่อและรหัสนิสิต