ปีการศึกษาที่ต้องการสมัคร    1/2564(อาเซียน)   2/2564   1/2565
คำนำหน้า* นาย นางสาว อื่นๆ
ชื่อ* นามสกุล*
First Name* Last Name*
เบอร์โทรศัพท์* อีเมล*
Line ID  
 
วุฒิการศึกษาที่จบ*
โรงเรียนเดิม*
หลักสูตรที่สนใจสมัคร*
คณะ :
สาขา :
หลักสูตร :

ชำระค่าสมัครเรียน 3,000 บาท ส่วนที่เหลือสามารถผ่อนชำระได้ โดยค่าสมัครเรียนรวมอยู่ในจำนวน
เต็มของหลักสูตรด้วย *

ชำระ ยังไม่ชำระ
บัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 683-2-26158-9 ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์
บัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ กองทุนทั่วไป 092-250629-7 ธนาคารไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์
ชำระ 5,000 บาท (ป.โท)
ชำระ 3,000 บาท
ชำระ 2,000 บาท
ชำระ 1,000 บาท
อัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน