ยืนยันการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง จังหวัดภูเก็ต
โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้องเพื่อยืนยันการลงทะเบียน
กรณีมีเครื่องหมาย * จะต้องกรอกให้ครบถ้วนท่านมีความประสงค์ที่จะกู้ กยศ. หรือไม่    กู้ยืม ไม่กู้ยืม

กรณีที่มีการชำระเงินเพิ่มให้แนบไฟล์หลักฐานทางการเงิน
แนบไฟล์หลักฐานการชำระเงิน

*ทางมหาลัยจะทำการขึ้นทะเบียนนิสิตตามคณะ/สาขาวิชา/รอบการเรียนที่ท่านได้สมัครไว้แล้ว หากท่านต้องการเปลี่ยนคณะ/สาขาวิชา/รอบการเรียน กรุณาติดต่อ งานทะเบียน เบอร์โทรศัพท์ 09 8954 4090