ยืนยันการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้องเพื่อยืนยันการลงทะเบียน
กรณีมีเครื่องหมาย * จะต้องกรอกให้ครบถ้วนท่านมีความประสงค์ที่จะกู้ กยศ. หรือไม่    กู้ยืม ไม่กู้ยืม

กรณีที่มีการชำระเงินเพิ่มให้แนบไฟล์หลักฐานทางการเงิน
แนบไฟล์หลักฐานการชำระเงิน

* ทางมหาวิทยาลัยจะทำการขึ้นทะเบียนนิสิตตามคณะ/สาขาวิชา/รอบการเรียน ที่ท่านได้สมัครไว้แล้ว หากท่านต้องการเปลี่ยนคณะ/สาขาวิชา/รอบการเรียน กรุณาติดต่อ งานทะเบียนและประมวลผล เบอร์โทรศัพท์ 02-432-6101 ต่อ 1103 1104 และ 1105